محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

هدف از تشکیل و ایجاد سیستم‌های حوزه مشتریان، ثبت و جمع آوری و سازماندهی مشتریان سازمان میباشد. اطلاعات مربوط به این حوزه شامل: سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، فروش و حسابداری فروش، مدیریت درخواست (Ticketig) و لیزینگ میباشد.

امروزه با توجه به پیچیدگی های موجود در امر حوزه مشتریان، ضرورت وجود سیستمی که نیازهای اولیه و اساسی هر سازمان را به شیوه ای موثر مرتفع نماید، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. از این رو سیستم‌های حوزه مشتریان با ارائه امکانات مطلوب و فراخوانی اطلاعات مورد نیاز طی گزارشات متفاوت برای کلیه سازمان‌های خصوصی و یا دولتی، به ازای نیازهای متنوع هر سازمان را فراهم نماید.