محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها: از آنجائیکه شهرداری نهادی قانونی، عمومی و مردمی است و هر چند جزء موسسات دولتی محسوب نمی شود لیکن باتوجه به وظایفی که قانون بر عهده شهرداری محول کرده است؛ ضمن واگذاری اختیارات قانونی جهت تضمین حقوق متقابل مردم و شهرداری سیستم های بررسی و رسیدگی به همین منظور در قانون پیش بینی شده است که تحت عنوان کمیسیون های مقرر در قانون شهرداری ها می باشند.

در قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی و قانون نوسازی چهار کمیسیون مهم برای رسیدگی به مسایل و مشکلات پیش بینی شده است از جمله کمیسیون مندرج در ماده ۸ قانون نوسازی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها - کمیسیون ماده ۷۷ و کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند.

 • امکان تعریف نقش های موجود در کمیسیون
 • امکان تعریف نمایندگان کمیسیون
 • امکان تعریف شعب مختلف کمیسیون
 • امکان ایجاد ارتباط بین نمایندگان و نقش های کمیسیون
 • امکان اختصاص نمایندگان به شعب کمیسیون
 • امکان تعریف فرمت های مورد نظر به تعداد نامحدود با پارامترهای دلخواه، برای متن تصمیم و متن رای، جهت نمایش در چاپ گزارش
 • امکان تعریف لیست امضا کنندگان گزارشات، آرا و تصمیمات
 • امکان تعریف آلارم برای یادآوری موارد مختلف، جهت مدیریت هر چه بهتر جلسات، پیگیری دقیق تر آراء و تصمیمات اتخاذ شده
 • امکان ثبت اعتراض
  • امکان ثبت اعتراض های مطرح شده از جانب مودی به شهرداری
  • امکان ثبت اعتراض های مطرح شده از جانب شهرداری به مودی
  • امکان ثبت اعتراض های ارجاع شده از سوی دیوان
   • اعتراض طرح شده از دیوان به صورت خودکار از روی اعتراضی که قبلا منجر به رای شده ثبت می شود
   • بین اعتراض طرح شده از دیوان و پرونده قبلی ارتباط سیستمی بر قرار است و در تاریخچه هر دو اعتراض مشخصی گردیده که به کدام پرونده متصل می باشد
  • امکان انتخاب عوارض های صادر شده از سیستم درآمد حساب رایان بعنوان عوارض مورد اعتراض
  • امکان انتخاب فیش های ارسال شده از سایر سیستم ها به سیستم درآمد حساب رایان بعنوان عوارض مورد اعتراض
 • امکان دسترسی سریع به اعتراضات ثبت شده به وسیله جستجو بر مبناهای مختلف
 • امکان مشاهده لیست اعتراضات به همراه آخرین وضعیت آن ها
 • امکان مشاهده تاریخچه فرآیندهای طی شده برای هر یک از اعتراضات (در انتظار جلسه، تصمیم گرفته شده، نیاز به جلسه مجدد، نیاز به محاسبه مجدد، نیاز به حضور کارشناسان مختلف، صدور رای شده و ...)
 • امکان ضمیمه کردن اسکن مدارک پرونده ها به اعتراضات
 • امکان تعریف جلسات متعدد و اختصاص به شعب مختلف
 • امکان تخصیص اعتراضات و پرونده های مختلف به جلسات
  • امکان تخصیص اعتراض به جلسه ها به صورت دستی توسط کاربر
  • امکان تخصیص اتوماتیک اعتراضات انتخاب شده به جلسات تعیین شده در یک روز توسط سیستم به این ترتیب که به صورت رندوم در جلسات شعب مختلف روز تعیین شده اعتراضات تخصیص داده می شوند
 • امکان تخصیص نمایندگان به جلسات
 • امکان ثبت تصمیمات اتخاذ شده و فرآیند های طی شده برای هر تصمیم و تهیه چاپ های مربوطه، تصمیم مربوطه بنابر اینکه مطابق با هریک از موارد زیر باشد. این چرخه اینقدر ادامه پیدا میکند تا اعتراض مربوطه منجر به رای یا خارج از روال کمیسیون گردد
  • تعیین جلسه
  • نیاز به جلسه مجدد ( به مرحله 14.1 بر می گردد)
  • نیاز به کارشناس جدید ( بازگشت به مرحله 14.1)
  • نیاز به محاسبه مجدد ( بازگشت به مرحله 14.1)
  • منجر به رای ( صدور رای می شود)
   • تاریخ اجرایی شدن رای مشخصی می گردد
   • مبلغ رای صادر شده مشخص می گردد و چرخه پرونده پایان می یابد
  • خارج از روال کمیسیون
 • امکان ثبت آراء صادر شده برای هر پرونده طرح شده در جلسات
 • امکان ثبت تصمیم و رای برای اعتراض به صورت مستقیم از لیست اعتراضات (در صورت تعیین شدن جلسه)
 • گزارش گرافیکی و نموداری مبالغ آرا صادر شده در بازه زمانی مشخصی به تفکیک نوع اعتراض
 • گزارش گرافیکی و نموداری ترکیبی مبالغ آرا صادر شده به تفکیک شعب و به تفکیک و به تفکیک نوع اعتراض
 • امکان گزارش گیری از جلسات مختلف به تفکیک شعبه و زمان
 • امکان گزارش گیری از تعداد جلسات شرکت هر یک از نمایندگان در جلسات
 • امکان گزارش گیری از فرآیندهای طی شده برای هر پرونده
 • امکان گزارش گیری از اعضای حاضر در هر جلسه
 • امکان گزارش گیری از پرونده هایی که برایشان رای صادر شده
 • امکان گزارش گیری از پرونده هایی که منجر به تصمیم شده
 • امکان گزارش گیری از فیش های اعتراض شده به تفکیک کدهای درآمدی
درخواست دمو   درخواست دمو