محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

یکی از شیوه های اصلی تحلیل گران مالی در ارزیابی شرکتها استفاده از صورتهای مالی سازمان می باشد، صورتهای مالی از جمله گزارشات تخصصی و زمانبر هر واحد مالی می باشد که از جمع آوری اطلاعات مالی سیستم حسابداری استخراج می شود به همین دلیل تهیه مکانیزه این نوع گزارشات باعث افزایش اطمینان، سرعت و کاهش خطاهای احتمالی می شود.
 

از اینرو شرکت حساب رایان در جهت پاسخ به نیاز مشتریان سیستم صورتهای مالی را طراحی و تولید نموده است تا مدیران مالی امکان تهیه گزارشات مالی و یادداشتهای مالی مختلف را در جهت ارائه به ذینفعان بیرونی و داخلی سازمان داشته باشند.

 

 
  • تعریف دینامیک کلیه گروه های ترکیبی ساخت یافته بر اساس سرفصل های حسابداری
  • امکان ترکیب هرگونه ضریب و استفاده از هر نوع عملیات در تعریف گروه ها
  • امکان تعیین ماهیت گروه ها بر اساس معیارهای ساختار مالی مجموعه
  • استفاده از کلیدهای میانبر جهت سهولت در کار با سیستم
  • مشاهده و کنترل راحت و مناسب بر سطوح مختلف سرفصل های حسابداری کاربر
  • امکان تعریف نامحدود گزارشات مالی موردنیاز با هر نوع ساختار موردنیاز
  • تعیین فیلترهای تاریخی بر روی گزارشات بر اساس نیاز کاربر
  • ذخیره سازی ساختار گزارشات در سیستم و امکان استفاده مداوم از گزارشات
  • تعیین پارامترهای پایه موردنیاز در سیستم بر اساس خواسته های کاربری
  • دریافت گزارشات لیستی، افزایشی و یادداشت های مالی از سیستم