محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

خرید عبارت است از کلیه فعالیت های مربوط به تهیه و تحویل مواد و اقلام مورد نیاز سازمان در زمان مناسب و مدیریت برنامه ریزی و سازماندهی و هماهنگی و هدایت و کنترل عملیات خرید. از این رو سیستم خرید محاسبان، با ارائه امکانات مطلوب جهت ثبت کلیه اطلاعات در دوره های مالی مختلف ، طبقه بندی آن با حفظ صحت و جامعیت آن، تسهیل در روند نمایش اطلاعات بخش های گوناگون سیستم بصورت همزمان و سازمان یافته به ازای مراکز خرید مختلف و فراخوانی اطلاعات مورد نیاز طی گزارشات روزانه، ماهانه و سالیانه ی متفاوت ، امکان یک برنامه ریزی دقیق را در جهت مرتفع نمودن کلیه نیازهای متننوع سازمان های دولتی یا خصوصی و استفاده ی رضایت بخش ایشان فراهم می نماید.

 

 
 • ثبت اطلاعات پایه شامل لیست فروشنده ها، کارپردازها، اضافات و کسور، نوع خرید، انواع ارز و ...
 • گروه بندی فروشنده ها بر اساس ساختار مورد نظر کاربر
 • امکان مدیریت عملیات کارپردازها بر اساس عملیات صورت گرفته توسط آنها
 • ثبت و مدیریت اطلاعات فاکتور خرید و برگشت از خرید با کلیه خصوصیات لازم
 • امکان تبدیل فاکتور خرید به رسید انبار با تعیین پارامتر های مورد نیاز
 • امکان تخفیفات در صدی تعیین کاربر برای هر ردیف، تخفیفات کلی و ...
 • امکان تعریف ماهیتهای مختلف برای صدور اقلام فاکتور خرید(شامل خرید داخلی، وارداتی، جنس به نمونه و...)
 • امکان صدور اتوماتیک سند حسابداری بر اساس عملکردهای مختلف به صورت تفکیکی یا گروهی
 • امکان ارتباط با سیستم بارکد خوان جهت ثبت کد کالا، مبلغ واحد و ...
 • امکان تعریف خصوصیات مالی و اعتباری فروشنده ها و استفاده درآلارم های کنترلی
 • دریافت کلیه گزارشات مدیریتی شامل دفاتر خرید، گزارشات آماری فروشنده ها، گزارشات آماری کالا و ...
 • امکان تهیه گزارشات مقایسه ماهیانه و میزان خرید از فروشنده ها و کارپردازها