محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

با توجه به سابقه ظهور و پیشرفت فن بودجه نویسی در سازمان دولت، تقریبا در کلیه کتب و مبانی علمی، بررسی سابقه و نقش و اهمیت بودجه ریزی، در جریان تکوین برنامه ریزی در دولت مورد توجه قرار گرفته و در این فرآیند از اقدامات اولیه دولت ها برای تدوین بودجه گرفته تا مباحثی چون "دولت و بودجه از دیدگاه مکاتب اقتصادی" مورد بررسی کامل قرار گرفته است. ولی آنچه حائز اهمیت است اینکه در عصر حاضر، ضرورت تهیه بودجه به دولت محدود نشده و موسسات و نهادهای دیگر، چه عمومی و چه خصوصی، در فرآیند اعمال مدیریت خود نیازمند استفاده از ابزار بودجه برای ارزیابی پیش بینی وضعیت آینده و تحت کنترل درآوردن اقدامات آتی خود می باشند. از اینرو شرکت حساب رایان پارس ، جهت رفع نیاز مشتریان و تسهیل نمودن ارزیابی ها سیستم بودجه را تولید نموده است.

 

 
 • امکان تعریف ساختار و سرفصل های بوجه به صورت درختی و با سطوح نا محدود
 • قابلیت تعریف انواع روش های کنترل بودجه و دوره های ارزیابی بودجه
 • امکان بودجه ریزی بر اساس مراکز هزینه و درآمد، منابع و مصارف و کنترل آن
 • قابلیت تحلیل منابع و مصارف در دوره های بودجه قبلی و جاری
 • پیکربندی برای کنترل رخدادهای بودجه ای مانند اعتبارات مصوب، اعتبار تخصیص یافته، هزینه قطعی، ذخیره تعهدات احتمالی، علی الحساب و ...
 • ثبت و مدیریت اطلاعات درخواست های بودجه و اعتبارات و موافقتنامه ها
 • اخذ گزارشات تفریق بودجه ای و سایر گزارشات مقایسه ای
 • نگهداری حساب ها و اطلاعات مربوط به فرآیند بودجه نظیر ابلاغ تخصیص، درخواست و جه تامین اعتبار و مصرف اعتبارات و ...
 • امکان رهگیری وضعیت هر یک از اقلام که برای آن تامین اعتبار شده
 • اخذ گزارشات متنوع تحلیلی، آماری و نموداری از کلیه طبقه بندی های قانونی نظیر برنامه، فصول فعالیت و طرح و پروژه
 • کنترل زمان و مدت اعتبارات تامین شده برای هر یک از اقلام جهت تصمیم های مدیریتی
 • کنترل اعتبارات تامین شده بابت خرید کالا و خدمات و پرداخت قطعی و غیر قطعی
 • گزارشات مقایسه ای با اطلاعات لازم در مورد اعتبارات مصوب، اعتبارات تخصیص یافته، کنترل تخصیص، اعتبارات تامین شده و ...
 • ثبت کلیه وقایع کاربری و تعیین سطوح دسترسی عملیاتی و اطلاعاتی کاربران جهت حفظ امنیت اطلاعات