محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

محدودیت منابع اقتصادی که در اختیار دولت است، لزوم بکارگیری روشهای هوشمندانه در بهینه سازی و افزایش کارایی نحوه استفاده از آنها را در همه سطوح ایجاب میکند. اتخاذ تصمیم در مورد هر یک از این منابع نیازمند داشتن دانش مرتبط می باشد و دانش و اطلاعات حسابداری به منظور دخیل بودن در اداره و به کارگیری این منابع از مهمترین و ارزشمندترین آنها محسوب می‌گردد.

حسابداری، مبنایی یکسان و اطلاعاتی قابل فهم جهت سنجش ارزش نسبی و میزان بازدهی منابع اقتصادی سازمان ارائه می‌دهد. به این ترتیب همه استفاده کنندگان از این دانش امکان می یابند که منابع اقتصادی گوناگون را با یکدیگر جمع و تفریق نموده و درک یکسانی از ارزش نسبی آنها به دست آورند؛ همچنین در نحوه تخصیص، بکارگیری، ارزیابی و تجزیه و تحلیل نتایج آن، زبانی مشترک داشته باشند.

به منظور تسهیل این امور و ارائه گزارشاتی جهت تصمیم گیری های کلان در سطوح مختلف، نرم افزار حسابداری با امکان تعریف کدینگ نامحدود در سطوح حساب، به کارگیری ۶ سطح شناور، امکان استفاده از خصایص دولتی متناسب با پروتکل سناما و ... طراحی گردیده است.

 • کدینگ حسابداری پویا و با تعداد سطوح نامحدود و نمایش درختواره سرفصل ها
 • امکان تعریف ماهیت حساب به منظور کاهش اشتباهات کاربر
 • کنترل گردش و عملیات اسناد بر اساس خصوصیات پویای سطوح کنترلی و کنترل سلسله مراتب سازمانی
 • تعریف دامنه های اطلاعاتی جهت استفاده در شرح ردیفهای سند برای سهولت و تسریع کاربر
 • امکان خصوصی سازی سطوح شناور، پرونده و گروه پرونده و شرح ردیفی برای یک سرفصل حسابداری
 • امکان ارث دهی خصوصیات سرفصل به سرفصل های فرزند
 • امکان توزیع اطلاعات سرفصل از سازمانی به  سایر سازمان ها
 • امکان قطعی کردن سرفصل و جلوگیری از ثبت اسناد با سرفصل قطعی شده
 • قابلیت انتقال گردش از یک حساب به حساب دیگر جهت تغییر چیدمان سیستم مالی
 • امکان تخصیص خصوصیت های حسابداری دولتی به سرفصل به تفکیک سال مالی 
 • قابلیت مشخص نمودن اختیاری و یا اجباری بودن خصیصه های دولتی به ازای سرفصل  در هر سال مالی
 • قابلیت خصوصی سازی اطلاعات خصیصه های دولتی جهت سهولت در ثبت سند با استفاده از امکان غیرفعالسازی خاصیت ها در حسابداری دولتی
 • قابلیت کپی و یا انتقال سرفصل
 • دارای پنج سطح دسترسی شناور با قابلیت دسترسی در کلیه زیر سیستم ها و امکان تعیین عنوان برای هر یک از سطوح شناور
 • امکان جابجایی سطوح شناور در درخت سطوح شناور جهت بازسازی ساختار درخت سطوح شناور
 • قابلیت انتقال گردش از یک سطح شناور به سطح شناور دیگر جهت تغییر چیدمان سیستم مالی
 • امکان فعال و یا غیرفعال نمودن سطوح شناور به منظور نمایش و یا عدم نمایش آنها هنگام ثبت اسناد
 • امکان تعریف  انواع واحد پولی در به منظور استفاده در سیستم های ذی حسابی و حسابداری دولتی
 • امکان تعریف اطلاعات خصیصه ی دولتی مشخصات درآمد ، برای استفاده در اسناد حسابداری و گزارشات 
 • امکان تعیین سطوح کنترل و کنترل کننده های اسناد به صورت پویا و دلخواه کاربر 
 • امکان ایجاد وابستگی عملیات (ویرایش، حذف، چاپ و ادغام) اسناد به ازای سطوح کنترل 
 • امکان تعیین دسترسی کاربران به عملیات های (ویرایش، حذف، چاپ و ادغام) به ازای سطوح کنترل
 • امکان ثبت  سند  موقت و یا دائم با کنترل و کاربری آسان
 • امکان نمایش، ویرایش اطلاعات و یا حذف اسناد حسابداری
 • جلوگیری از ویرایش و حذف اسناد قفل و یا تائید شده
 • قابلیت تعیین نمایش و یا عدم نمایش ویژگی های پرونده ، سطوح شناور، مقدار ، زمان و شماره در سند حسابداری
 • قابلیت تشخیص نمایش خصیصه ها به محض انتخاب سرفصل به صورت اتوماتیک توسط سیستم به منظور سهولت در ثبت سند
 • امکان نمایش اطلاعات والد سرفصل انتخابی  در ثبت سند حسابداری
 • محاسبه گردش سرفصل انتخابی در ثبت سند
 • امکان استفاده از مقادیر ثبت شده برای ردیف های سند با استفاده از کلید Insert
 • امکان تراز نمودن سند حسابداری با کلید میانبر Ctrl + B
 • امکان ذخیره سند حسابداری درصورت عدم رعایت مانده طی دوره
 • امکان کنترل مانده طی دوره سرفصل ها به ازای سرفصل، پرونده و یا سطوح شناور ۱ در صورت کنترل مانده طی دوره در ثبت سند
 • قابلیت سیستم در کنترل خودکار اطلاعات اسناد حسابداری دائم و موقت، در هنگام ذخیره سند
 • امکان جلوگیری از ذخیره و چاپ اسنادی که تراز نیستند
 • امکان جلوگیری از چاپ اسناد تائید نشده
 • امکان عدم ذخیره سازی سند بدون ردیف
 • قابلیت ذخیره سند ناتراز
 • سهولت درثبت مبالغ از طریق جداسازی ارقام در ثبت اسناد حسابداری
 • امکان بستن سال مالی با ذخیره سند اختتامیه
 • امکان تائید اتوماتیک سطح اول سند پس از ذخیره سازی
 • امکان تعیین محدوده شماره اسناد دائم و موقت
 • قابلیت نمایش و یا عدم نمایش اسناد به ازای دسترسی کاربر به اطلاعات سایر کاربران
 • موتور جستجوی قدرتمند سند  با امکان جستجو و فیلتر بر اساس کلیه اقلام اطلاعاتی سند
 • امکان جایگزینی شرح ردیفی و شرح کلی اسناد حسابداری دائم و پیش نویس به صورت گروهی
 • امکان چاپ سند حسابداری با فرمت های متفاوت بر اساس استانداردهای حسابداری
 • امکان خصوصی سازی چاپ های اسناد و گزارشات به دلخواه کاربر
 • امکان تعیین اطلاعات نمایشی در قالب  کلی چاپ ها به صورت کلی و یا به تفکیک هر چاپ
 • قابلیت تعریف امضاکنندگان به صورت کلی و یا به تفکیک هر چاپ
 • قابلیت تعیین نسخ چاپی به صورت کلی و یا به تفکیک هر چاپ
 • امکان تعیین محل نمایش اطلاعات امضاکنندگان و پاورقی به صورت کلی و یا به تفکیک هر چاپ
 • امکان تائید و یا لغو تائید سند حسابداری توسط کاربران سطوح مختلف
 • امکان ذخیره ضمیمه شامل فرمت های مختلف برای اسناد دائم و پیش نویس
 • امکان جابجایی اسناد و تغییر شماره اسناد دائم و پیش نویس
 • اسناد قابلیت فوق العاده تاریخچه سند جهت نمایش نسخ ویرایش شده اسناد حسابداری با نگهداشت کامل اطلاعات تغییر یافته و چاپ مقایسه ای تغییرات در قالب فرمت سند
 • ثبت و مدیریت دقیق اسناد اختتامیه و افتتاحیه
 • داشتن امکانات شبیه سازی، درج،  مرتب سازی اسناد جهت سهولت در صدور سند حسابداری دائم و موقت
 • قابلیت ادغام اسناد هر روز در یک سند
 • قابلیت ادغام اسناد منتخب در سند جدید و یا یکی از اسناد منتخب
 • قابلیت تغییر در ماهیت سرفصل ها به منظور تطابق اطلاعات ثبت شده در اسناد با ویژگی های سرفصل
 • امکان تبدیل سند دائم به سند موقت در فرم سند حسابداری در صورتیکه اسناد موقت اشتباها در سند دائم ثبت شده باشند
 • قابلیت قفل نمودن اسناد جهت جلوگیری از ویرایش یا حذف اسناد حسابداری
 • امکان قفل کردن گروهی و بازکردن قفل اسناد با مشخص نمودن تاریخ
 • قابلیت تعریف حساب بانکی و تعیین شماره شبا برای سرفصل های بانکی، برای استفاده در ثبت اسناد و گزارشات دولتی
 • قابلیت تعریف مغایرت بانکی بر مبنای حساب های بانکی و استفاده از آن در گزارشات دولتی
 • تعیین سرفصل در سطح کل به منظور گزارشگیری از صورت های مالی
 • دریافت انواع گزارشات مالی شامل خلاصه اسناد و دفاتر حسابداری جهت ارائه به مراکز مربوطه
 • امکان دریافت ترازهای مختلف شامل چهار، شش و هشت ستونی و تفکیکی درهریک از سطوح حسابداری
 • امکان دریافت ترازهای سطوح شناور و پرونده به صورت مجزا و دریافت گردش به تفکیک سرفصل های حسابداری
 • امکان مشاهده اطلاعات بر اساس کدینگ سرفصل ها در گزارش
 • وجود فیلترهای متعدد با کارایی بالا برای طبقه بندی اطلاعات در گزارشات
 • مقایسه ماهیانه و سالیانه حسابها در گزارشات
 • امکان دریافت گزارشات صورت سود و زیان و مشخص شدن کارایی سیستم و مدیران هر قسمت
 • دریافت انواع صورتها از ریز گردش حساب هر سرفصل در سطوح مختلف و گزارشات و نمودارهای متفاوت از آنها
 • تحلیل گردشهای مالی اشخاص و شرکتها با استفاده از گزارشات تفصیلی تحلیلی و آنالیز حسابها
 • امکان گزارش گیری اسناد براساس کلیه سالهای مالی و کمپانی های موجود در سیستم
 • قابلیت دریافت گزارشات تجمیعی از اطلاعات شرکتها و دفاتر مختلف با همزمانی تجمیع و تفکیک دقیق اطلاعات
 • امکان گزارش گیری و ارایه فایل خروجی سنا و سناما جهت ارایه به مراکز مربوطه
 • امکان گزارش گیری از صورت وضعیت های مالی براساس سرفصل های تعیین شده جهت ارایه به مراکز مربوطه
 • امکان نگهداری و نمایش مانده دوره قبل، مانده این دوره و مانده کلی سرفصل در کلیه گزارشات سیستم
 • وجود فیلد ته جمع به منظور نمایش جمع مبالغ بدهکار، بستانکار و مانده گردش سرفصل
 • امکان فیلترینگ و مرتب سازی و همچنین جابجایی و تعیین اندازه کلیه ستونها بر اساس نیاز
 • امکان ذخیره سازی تنظیمات نمایش لیست ها
 • امکان تهیه خروجی با فرمت های Excel،  jpg و Pdf از لیست ها
 • ایجاد فضایی برای  طراحی گزارشات سیستم بر حسب سلیقه کاربر
 • امکان کارتابل گردانی مالی، جهت گردش اسناد در کارتابل کاربران به منظور کنترل و رسیدگی
 • امکان تعریف انواع میز کار
 • امکان تعیین تصویر زمینه هر یک از میز کارها
 • امکان افزودن گجت های ساعت، تقویم و یادداشت
 • امکان تعیین فونت سیستم به صورت کلی
 • قابلیت انتخاب پوسته های مختلف سیستم
 • قابلیت نمایش مختلف لیست زیرسیستم ها
 • قابلیت ثبت اطلاعات سال مالی و سازمان پیش فرض کاربر جاری
 • قابلیت تعیین زمان قفل کاربر جاری
 • قابلیت تغییر اطلاعات رمز کاربر جاری
 • قابلیت تغییر سال مالی و سازمان بدون خروج از سیستم
 • امکان تهیه گزارشات و داشبوردهای مدیریتی متناسب با نیاز مدیران و مسئولین مربوطه
نرم افزار حسابداری مالی .وبنرم افزار حسابداری مالی .وبنرم افزار حسابداری مالی .وبنرم افزار حسابداری مالی .وبنرم افزار حسابداری مالی .وبنرم افزار حسابداری مالی .وبنرم افزار حسابداری مالی .وب
درخواست دمو   درخواست دمو