محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

با توجه به نیاز سازمان ها به ارائه گزارشات متنوع با رویکرد تعهدی، به منظور کنترل میزان مصرف اعتبارات هزینه ای و تملک، بر اساس تخصیص های دریافتی از دولت و مدیریت صحیح اعتبارات دریافتی بر روی پروژه ها و فعالیت های تعریف شده، نیاز به طراحی سیستم هایی از سوی وزارتخانه ها، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، ارگان ها و سازمان های وابسته احساس شد.

شرکت حساب رایان با بهره گیری از توان برنامه نویسان و مشاوران خبره در این خصوص، اقدام به طراحی سیستم اعتبارات با ویژگی های خاص به منظور ثبت کلیه وقایع، ابلاغ به سایر ارگان ها یا دریافت اعتبارات ابلاغی، ثبت درخواست های تامین و کنترل تامین اعتبارات انجام شده و ... پرداخته است.

 • امکان تعریف و بروز رسانی تعاریف پایه ای سیستم شامل: برنامه توسعه، ساختار بودجه (امور، فصل، برنامه)، جزء فصل هزینه، سنجه عملکرد، عوامل محرک هزینه
 • امکان تعریف طرح ها، پروژه ها و ریز پروژه ها
 • امکان تعریف فعالیت ها و ریز فعالیت ها
 • امکان ثبت کلیه ی اطلاعات موافقت نامه های هزینه ای
 • امکان ثبت کلیه ی اطلاعات موافقت نامه های تملک
 • امکان ثبت اعتبارات «خارج از شمول» و مبلغ «ابلاغ به سایر دستگاه ها» در موافقت نامه و کنترل این مبالغ در فرم های مربوطه
 • پشتیبانی از انواع موافقت نامه ها (مصوب و ابلاغی) و انواع منابع (عمومی و اختصاصی) و تفاوت های مربوط به آنها در فرمها و اسناد حسابداری
 • امکان تسهیم مبالغ هر موافقت نامه
 • امکان ثبت موافقت نامه های پیش نویس، مصوب و اصلاحی و تغییرات انجام شده در هر یک
 • امکان ثبت تسهیم اصلاحی (تغییر تسهیم با توجه به تغییرات موافقت نامه)
 • امکان ثبت تخصیص های دوره ای دریافتی از دولت و تسهیم آنها
 • امکان ثبت اصلاحیه تخصیص جهت تغییر تفکیک انجام شده (بنا بر نیاز سازمان یا اعلام دولت)
 • امکان ثبت انوع درخواست وجه اعتبارات از خزانه (نقدی و تنخواه گردان حسابداری)
 • امکان ثبت وجوه دریافتی از خزانه و تسهیم آنها
 • امکان ثبت اصلاحیه برای تغییر تفکیک انجام شده روی وجوه دریافتی
 • امکان ثبت حواله های ابلاغ اعتبار به سایر دستگاه ها و تسهیم آنها
 • امکان ثبت اعتبارات انتقالی به سال بعد و برگشتی به خزانه دولت
 • امکان تامین اعتبار قطعی و غیر قطعی (تنخواه، پیش پرداخت، علی الحساب)
 • امکان ثبت برگشت از تامین اعتبار
 • امکان قطعی نمودن تامین اعتبار های غیرقطعی
 • امکان صدور اسناد حسابداری مربوط به هر عملیات مالی موجود در سیستم (مطابق نظام حسابداری دولتی)
 • امکانات تسهیم اتوماتیک برای سهولت کاربری در تسهیم موافقت نامه، تخصیص، دریافت وجه، حواله و تامین اعتبار
 • عملیات صحت سنجی جهت مقایسه ی اطلاعات وارد شده در مراحل مختلف سیستم (قابل استفاده در ثبت اسناد اصلاحی مورد نیاز)
 • گزارشات استاندارد اعتبارات (قابل استفاده برای ارائه به مراجع ذیربط)
 • گزارشات جزئیات اعتبارات (قابل استفاده در مدیریت درون سازمانی)
 • امکان فیلترینگ و مرتب سازی و همچنین جابجایی و تعیین اندازه کلیه ستونها بر اساس نیاز
 • امکان ذخیره سازی تنظیمات نمایش لیست ها
 • امکان تهیه خروجی با فرمت های Excel،  jpg و Pdf از لیست ها
 • ایجاد فضایی برای  طراحی گزارشات سیستم بر حسب سلیقه کاربر
 • امکان کارتابل گردانی مالی، جهت گردش اسناد در کارتابل کاربران به منظور کنترل و رسیدگی
 • امکان تعریف انواع میز کار
 • امکان تعیین تصویر زمینه هر یک از میز کارها
 • امکان افزودن گجت های ساعت، تقویم و یادداشت
 • امکان تعیین فونت سیستم به صورت کلی
 • قابلیت انتخاب پوسته های مختلف سیستم
 • قابلیت نمایش مختلف لیست زیرسیستم ها
 • قابلیت ثبت اطلاعات سال مالی و سازمان پیش فرض کاربر جاری
 • قابلیت تعیین زمان قفل کاربر جاری
 • قابلیت تغییر اطلاعات رمز کاربر جاری
 • قابلیت تغییر سال مالی و سازمان بدون خروج از سیستم
 • امکان تهیه گزارشات و داشبوردهای مدیریتی متناسب با نیاز مدیران و مسئولین مربوطه
نرم افزار اعتبارات .وبنرم افزار اعتبارات .وبنرم افزار اعتبارات .وبنرم افزار اعتبارات .وبنرم افزار اعتبارات .وبنرم افزار اعتبارات .وبنرم افزار اعتبارات .وبنرم افزار اعتبارات .وبنرم افزار اعتبارات .وبنرم افزار اعتبارات .وب
درخواست دمو   درخواست دمو