محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

سیستم فروش و حسابداری فروش شرکت حساب رایان درحوزه بازرگانی و لجستیک، ازمبانی اصلی شرکت های بازرگانی و تولیدی، بخصوص شرکت هایی که برای راه اندازی خطوط تولیدی و بازرگانی درلحظه گام برمی دارند، می باشد. علاوه بر آن، می تواند درثبت سفارشات مشتریان، طی روال های از پیش تعریف شده برای سفارش، کنترل دقیق موجودی کالاهای قابل فروش، کنترل دقیق تراکنش های انجام شده با مشتریان و دریافت اطلاعات تحلیلی از فروش های صورت گرفته، نقش مهمی را ایفا کند.
 

امروزه باتوجه به رشد فزاینده ی تعداد فروشندگان نسبت به خریداران، و پیچیدگی های موجود درامر فروش، ضرورت وجود سیستمی که نیازهای اولیه و اساسی هرسازمان را به شیوه ای مؤثر مرتفع نماید، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. از این رو سیستم فروش محاسبان. نت با ارائه امکانات مطلوب ، امکان ثبت کلیه اطلاعات فروش، طبقه بندی آن به ازای مراکز فروش مختلف، فراخوانی اطلاعات مورد نیاز طی گزارشات روزانه، ماهانه و سالیانه ی متفاوت را برای کلیه سازمان های خصوصی و یا دولتی  و به ازای نیازهای متنوع هر سازمان، فراهم می کند.
 

  • اطلاعات پایه / تنظیمات :
   • ثبت اطلاعات پایه شامل مراکز فروش، شاخص بندی کالاها، اطلاعات جغرافیایی، اضافات و کسور، مسئول بازاریابها، انواع ارز و نسخ چاپی
   • گروه بندی مشتریان براساس ساختار مورد نظر کاربر
   • ثبت و مدیریت اعلامیه قیمت گذاری ، ضابطه تخفیف براساس گروه بندی مشتریان و قابل استفاده در اسناد فروش
   • ثبت ضابطه پورسانت به صورت پلکانی به تفکیک کالا وبرای هر گروه مشتری
   • امکان تخفیفات درصدی تعیین کاربر برای هر ردیف، تخفیفات کلی و...
   • امکان تعریف ماهیتهای مختلف برای صدور اقلام فاکتور فروش (شامل فروش داخلی، صادراتی، جنس به نمونه و...)
   • قابلیت نمایش مقدار موجودی کالا جهت فروش با در نظر گرفتن سفارشات باز براساس فاکتور یا پیش فاکتورهای ثبت شده و کنترل موجودی هنگام صدور فاکتور و پیش فاکتور
   • قابلیت نمایش موجودی کالا براساس مقدار دوم
   • امکان طراحی شرح شابلون سند حسابداری توسط کاربر برای تمامی حالاتی که فاکتور یا برگشت فروش
   • می تواند داشته باشد. بعنوان مثال حالت عادی فاکتور، دارای اضافات/کسور باشد، عوارض یا مالیات داشته باشد و یا تخفیفات موردی و... .
   • قابلیت تغییر شابلون صدور سند براساس تجزیه تخفیفات ردیفی فاکتور
   • امکان تعیین ضابطه تخفیف جنسی براساس مهلت تسویه مشتری و تفکیف تخفیف جنسی در گزارشات مختلف
   • امکان خصوصی سازی نمایش و کنترل لیست و اطلاعات بازاریابها براساس مسئولین مربوطه و تفکیک و محرمانه سازی گزارشات آنها
   • امکان خصوصی سازی کالاهای انبار
   • ارتباط بین هر مرکز فروش وخزانه داری مربوط به آن می باشد.
   • امکان محدود نمودن تعداد ردیف های یک فاکتور در هنگام ثبت فاکتور

 

  • اسناد :
   • ثبت و مدیریت اطلاعات پیش فاکتور، فاکتور و برگشت از فروش یا کلیه خصوصیات لازم
   • امکان ارتباط با سیستم بارکد خوان جهت ثبت کد کالا، مبلغ واحد و
   • امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور، فاکتور فروش به حواله انبار، برگشت از فروش به رسید انبار و مجوز فروش کالا
   • مدیریت و کنترل مشخصات حمل با امکان کنترل مقدار حمل و صدور مجوز و امکان خواندن فایل از خروجی باسکول و گزارشات مربوطه
   • امکان تعریف تعرفه حمل کالا وفراخونی هزینه حمل درمشخصات حمل کالا
   • امکان ثبت تعرفه تخلیه بار برای حمل کالاها و دریافت گزارشات جریمه تخلیه بار
   • قابلیت کنترل بدهی و اعتبار برای مشتریان براساس میزان تعریفی و کنترل صدور فاکتور بر این اساس
   • امکان ثبت شماره دستی فاکتور مستقل از شماره اتوماتیک و گزارشگیریهای متفاوت براساس آن
   • قابلیت ثبت فاکتور و فروش فاکتور بر مبنای دسته های کالا (ست فروشی کالا) و دریافت گزارشات مربوطه
   • امکان تکثیر و تولید اتوماتیک دسته های کالا براساس شاخصهای هر یک از اجزاء دسته
   • قابلیت چاپ پاکت نامه ویژه فاکتور و آدرس مشتری براساس اطلاعات ثبت کاربر
   • ارتباط کامل با خزانه داری و دریافت صورتحساب مشتریان و صورت وضعیت فاکتور بدون نیاز به صدور سند حسابداری
   • امکان قیمت گذاری کالاها درسیستم انبار، حواله وفراخوانی آن درسیستم فروش
   • امکان صدور اطلاعات سیستم از دفاتر مختلف و ورود همان اطلاعات به دفتر مرکزی
   • برقراری لینک سند حسابداری با اسناد فروش هنگام صدور و ورود داده
   • امکان صدور اتوماتیک سند حسابداری براساس عملکردهای مختلف به صورت تفکیکی یا گروهی
   • امکان فراخوانی فی کالا در برگشت از فروش براساس شماره مرجع کالای مربوطه
   • امکان ثبت سفارش وصدور مجوز فروش از روی سفارش مربوطه
   • امکان لغو یک سفارش ویا بخشی از آن در مجوز فروش صادر شده
   • امکان کنترل اسناد فروش براساس ساختار پویا و بسته به نیاز مجموعه و تعریف خاص کاربر
   • امکان ثبت استعلام و تهیه چاپ از فرم مربوطه
   • امکان ثبت ابعاد(طول، عرض وتعداد) درفرم های فاکتور فروش و برگشت از فروش و نمایش حاصل ضرب این مقادیر بعنوان مقدار کالا
   • امکان ثبت مقدار در فرم فاکتور فروش و برگشت از فروش بصورت دو واحد سنجش
   • امکان ثبت آزمایشات صورت گرفته روی یک کالا در فرم مشخصات حمل کالاو تأثیر نتایج آزمون بر مقدار کالای حمل شده
   • امکان تعیین دسترسی در قسمت اسناد فروش(فاکتور-پیش فاکتور و برگشت از فروش) بصورت مجزا
   • امکان کنترل پیش فاکتور براساس موجودی واقعی کالا و جلوگیری از ثبت یک پیش فاکتور با موجودی واقعی منفی کالا
   • امکان ویرایش برگشت از فروش صادره از رسید انبار درقسمت تخفیفات جنسی(اشانتیون) وکنترل جمع مقدارکالا و اشانتیون براساس مقدار کالا دررسید انبار

 

  • عملیات :
   • امکان انتقال سفارشات باز مشتریان به سال مالی جدید
   • نمایش آلارم اتوماتیک کنترلی جهت تسویه حساب فاکتور و مشتری
   • قابلیت انتقال مانده حساب مشتریان از یک سال مالی به شروع سال مالی بعد
   • قابلیت قطعی نمودن اطلاعات یک یا چند مشتری به منظور جلوگیری از تغییر آن اطلاعات
   • امکان اضافه و کسر نمودن مبلغ واحد یک یا چند فاکتور
   • امکان کنترل گروهی فرم های فاکتورفروش و برگشت ازفروش

 

 • گزارشات :
  • امکان نمایش مانده حساب مشتری درمحدوده ی سرفصلهای حسابداری که توسط کاربر قابل فیلتر کردن می باشد
  • امکان محاسبه ونمایش پورسانت بازاریابها بر اساس تنظیمات صورت گرفته در اطلاعات بازاریاب و یا براساس ضابطه تعریف شده جهت هرکالا و گروه مشتریان درگزارش آمار فروش بازاریابها
  • دریافت کلیه گزارشات مدیریتی شامل دفاتر فروش، گزارشات آماری مشتریان، گزارشات آماری کالا و نمودارهای مختلف
  • امکان تهیه گزارشات فصلی مشتریان، گزارشات مقایسه ماهیانه و میزان فروش مشتریان و بازاریابها
  • قابلیت دریافت گزارشات سنی فاکتورها و مشتریان براساس فاکتور یا سر جمع مشتری با محدوده بندی استاندارد
  • قابلیت تولید گزارشات میلادی برای مشتریان با تغییر تقویم در تنظیمات سیستم
  • امکان محاسبه جریمه دیرکرد مشتریان بر اساس مهلت تسویه فاکتور و کالاهای فاکتور و خصوصیات مشتری
  • قابلیت محاسبه جریمه مانده حساب مشتریان بر اساس مانده خالص روزانه مشتریان
  • امکان ثبت عنوان جهت مشتریان در صدور فاکتور و نمایش عنوان مورد نظر به جای نام مشتری در گزارش آمار فروش ماهانه فصلی مشتریان
  • امکان نمایش شماره ملی برای مشتریان حقیقی و نمایش شماره اقتصادی برای مشتریان حقوقی در چاپ فاکتورو گزارش آمار فروش ماهانه-فصلی مشتریان
  • امکان تهیه گزارش آمار فروش کالا، آمار فروش ماهانه کالا و آمار فروش به مشتریان به ازای مراکز هزینه کالا
  • امکان محاسبه بهای تمام شده کالا با استفاده از گزارش سود و زیان فاکتور
  • امکان تعیین امتیاز برای هرمشتری به ازای هر فاکتور و نمایش آن درگزارش آمار فروش به مشتریان و چاپ گزارش
  • امکان تهیه گزارشات صورت وضعیت مانده سفارش مشتریان بصورت ریالی و تعدادی برای هر شعبه یا مشتری
  • امکان تهیه گزارش تحلیلی از اطلاعات ثبت شده در اسناد فروش تحت عنوان گزارش تحلیلی فروش-انبار
  • امکان تهیه گزارش از سفارشات ثبت شده ی مشتری و مشاهده میزان ارسال شده و میزان باقی مانده تحت عنوان گردش کالای درخواست
  • بررسی جزئیات اسناد ثبت شده برای فروش یک کالا و اطمینان نسبت به صحت اطلاعات آن کالا در گزارش لیست موجودی فروش کالا
  • امکان تهیه یک چاپ ماتریسی جهت نمایش موجودی واقعی یک کالا براساس گروه بندی شاخص آن کالا
نرم افزار فروش و حسابداری فروشنرم افزار فروش و حسابداری فروشنرم افزار فروش و حسابداری فروشنرم افزار فروش و حسابداری فروشنرم افزار فروش و حسابداری فروشنرم افزار فروش و حسابداری فروشنرم افزار فروش و حسابداری فروش
درخواست دمو   درخواست دمو