محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

امروزه برخی ازشرکتها به علت داشتن پراکندگی جغرافیایی نیازمند این هستند اطلاعات زیر مجموعه های مختلف خود را بصورت تجمیعی درهر لحظه در اختیار داشته باشند. از اینرو سیستم بودجه تجمیعی به اینصورت طراحی شده است که کاربر امکان گزارشگیری از سازمان های مختلف را بصورت تجمیعی داشته باشد.
 

 • امکان تهیه گزارشات بودجه بصورت تجمیعی
 • امکان تهیه گزارشات سازمان‌های مختلف بصورت مجزا
 • قابلیت ارسال اطلاعات گزارشات به Excel
 • امکان تهیه گزارشات به صورت تجمیعی و یا به تفکیک مناطق در بازه زمانی مشخص
 • اخذ گزارشات تفریق بودجه ای و سایر گزارشات مقایسه ای از اطلاعات شرکتها و دفاتر مختلف
 • امکان دریافت گزارش رعایت ماده68
 • امکان گزارش گیری از جداول بودجه دوره ای به صورت تجمیعی
 • گزارشات تجمیعی از نوع وظایف
 • امکان گزارش گیری از دفتر تامین اعتبارات به صورت تفصیلی و کلی
 • امکان گزارش گیری 3بعدی با استفاده از گزارش تراز ماتریسی
 • ارایه گزارش های گرو بندی شده شامل : خلاصه تفریغ بودجه و تعادل درآمدها، گزارش تجمیعی پیش بینی بودجه وگزارش اصلاح و متمم بودجه
 • گزارشات تجمیعی از انحرافات و مقایسه ها
 • ارائه گزارش های مقایسه ای با اطلاعات لازم در مورد اعتبارات مصوب، اعتبارات تخصیص یافته، کنترل تخصیص، اعتبارات تامین شده از اطلاعات شرکتها و دفاتر مختلف که شامل : مقایسه هزینه با درآمد، مقایسه کاردکس مصرف در دوره، مقایسه جداول بودجه در دوره
 • ارائه گزارش های نموداری شامل : نمودار انحراف به تفکیک کد حساب ، نمودار بودجه ای دوره، نمودار تامین اعتبار دوره ای
 • اخذ گزارشات گردش مصرف دوره ای اعتبارات و گردش مصرف سالانه اعتبارات
 • گزارشات تجمیعی پیش بینی بودجه، کاردکس مصرف به صورت دوره ای و سالانه
 • ثبت کلیه وقایع کاربری و تعیین سطوح دسترسی عملیاتی و اطلاعاتی کاربران جهت حفظ امنیت اطلاعات
 • امکان سفارشی سازی چاپ گزارشات
 • امکان نمایش بودجه- هزینه به تفکیک مناطق و کمپانی ها
نرم افزار بودجه تجمیعینرم افزار بودجه تجمیعینرم افزار بودجه تجمیعینرم افزار بودجه تجمیعی
درخواست دمو   درخواست دمو