محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

امروزه برخی از شرکت ها در قالب هلدینگ فعالیت می نمایند و یا به علت داشتن پراکندگی جغرافیایی نیازمند این هستند که اطلاعات مالی زیر مجموعه های مختلف خود را بصورت تجمیعی در هر لحظه در اختیار داشته باشند. از این رو سیستم حسابداری تجمیعی به این صورت طراحی شده است که کاربر امکان گزارشگیری از سازمان های مختلف را بصورت تجمیعی داشته باشد.
 

  • امکان تهیه گزارشات حسابداری بصورت تجمیعی
  • امکان تهیه گزارشات سازمان های مختلف بصورت مجزا
  • قابلیت ارسال اطلاعات گزارشات به Excel
  • امکان تهیه گزارش گردش روزانه کلیه سرفصلها به تفکیک مناطق در بازه زمانی مشخص
  • امکان تهیه تراز ماتریس شرکتها
  • امکان مشاهده نام شرکت در گزارش ریز عملیات اشخاص
  • امکان انتقال از گزارشی به گزارشی دیگر (گزارشات تو در تو)
نرم افزار حسابداری تجمیعینرم افزار حسابداری تجمیعینرم افزار حسابداری تجمیعینرم افزار حسابداری تجمیعی
درخواست دمو   درخواست دمو