محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

سیستم انبار دسته چک صرفا جهت بانک ها طراحی گردیده که به وسیله آن می توان کلیه موجودی انواع چکهای چاپ شده یک بانک را با توجه به سریال و سری، نگهداری و کنترل نماید . این سامانه بادر نظر گرفتن وجود انبارهای متعدد و البته کالاهای یک شکل ولی باخاصیتهای خاص متفاوت به مانند شماره سری و کنترل سریال تهیه شده که به کاربران اجازه میدهد انتقال بین انباری را بصورت اتوماتیک ثبت نماید.

 

دید کلی طراحی این برنامه جهت سهولت کار کاربر بوده که البته با وجود عملیات اتوماتیک، باعث جلوگیری از خطاهای احتمالی تا مقدار زیادی می گردد. برای مثال در هنگام ثبت رسید و یا موجودی اول دوره کالاها و پس از اختصاص دادن محدوده شماره سریال برای هر سری از دسته چکها سیستم هنگام ثبت حواله ها با توجه به مقدار تعیین شده در سند و سریال های باقی مانده سریال های مربوط به آن محدوده را در سند مربوط ثبت نموده و از موجودی ها کسر مینماید و امکان ثبت دوباره آنها را از بین می برد. این درحالیست که امکان برگشت آن محدوده سریالی (مثلا در صورت اشکال چاپی یا مخدوش بودن) به انبار مورد نظر وجود دارد.

 

از آنجاییکه سامانه انبار دسته چک با حسابداری در ارتباط می باشد هنگام صدور سند اتوماتیک حسابداری پس از تعیین کدهای حساب (سرفصل های مورد نظر) امکان تفکیک سند به مراکز هزینه و ثبت شرح آرتیکل اتوماتیک با توضیح پارامترهای شماره سریال و مرکز هزینه وجود خواهد داشت.

 

گزارشاتی که در برنامه طراحی کرده با فیلترهای از شماره سریال تا شماره سریال و با دوحالت مقداری و ریالی می باشد که در بخش ریالی هر کالا را با توجه به تک و یا دو نرخی بودن می باشد.

 

  • امکان ثبت سری های متنوع برای ورودیهای و چاپهای جدید چکها و یا امکان ثبت چند سری برای یک کالای خاص
  • امکان تخصیص دادن سری مربوط هر عنوان کالا هنگام صدور سند (رسید/حواله) و تعیین نمودن سری مربوطه
  • امکان ثبت اتوماتیک محدوده شماره سریال موجود از عنوان کالاها بنحوی که محدوده بصورت کنترلی جهت سری جدید ورودی ذخیره گردد.
  • سیستم در موارد خاص قادر به تعیین نمودن مقادیر دوم و یا حتی سوم برای کالاها می باشد که پس از تنظیمات مخصوص با تعیین مقدار اول مقادیر بعدی بصورت اتوماتیک در سند نمایش داده می شود.
  • امکان تسهیم قیمت گذاری به عوامل مختلف تولید یک کالا (دو فی مختلف جهت تمبر و مطبوعات) و محاسبه قیمت نهایی
  • امکان صدور سند حسابداری به تفکیک مراکز هزینه و واحدهای مختلف
  • امکان تهیه و چاپ فرمهای چند و یا تک نسخه ای خاص بانکی جهت واحدهای مختلف
نرم افزار انبار دسته چکنرم افزار انبار دسته چکنرم افزار انبار دسته چکنرم افزار انبار دسته چکنرم افزار انبار دسته چکنرم افزار انبار دسته چکنرم افزار انبار دسته چک
درخواست دمو   درخواست دمو