محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

خرید عبارت است از کلیه فعالیت های مربوط به تهیه و تحویل مواد و اقلام مورد نیاز سازمان در زمان مناسب و مدیریت برنامه ریزی و سازماندهی و هماهنگی و هدایت و کنترل عملیات خرید. از این رو سیستم خرید محاسبان. نت با ارائه امکانات مطلوب جهت ثبت کلیه اطلاعات در دوره های مالی مختلف ، طبقه بندی آن با حفظ صحت و جامعیت آن، تسهیل در روند نمایش اطلاعات بخش های گوناگون سیستم بصورت همزمان و سازمان یافته به ازای مراکز خرید مختلف و  فراخوانی اطلاعات مورد نیاز طی گزارشات روزانه، ماهانه و سالیانه ی متفاوت ، امکان یک برنامه ریزی دقیق را در جهت مرتفع نمودن کلیه نیازهای متننوع سازمان های دولتی یا خصوصی و استفاده ی رضایت بخش ایشان فراهم می نماید.

نرم افزار خرید و حسابداری خرید محاسبان .نت، یک سیستم جامع و کامل برای پوشش نیازهای نرم افزاری خرید شرکت ها و سازمان هایی است که در بخش خرید کالا و تدارکات، نیاز به یک نرم افزار خرید جامع با پشتوانه اجرا در صنایع مختلف دارند تا ضمن اعتماد به سیستم حسابداری خریدی با بلوغ طی دو دهه، برخی نیازهای دیده نشده اما اساسی خود را تامین نمایند و در عین حال در زمان بهره برداری از نرم افزار خرید، دچار مشکلات جدید و پیش بینی نشده نشوند.

  • اطلاعات پایه/ تنظیمات :
   • قابلیت تعریف چند مرکز خرید به صورت مجزا و ثبت عملیات متفاوت در هر مرکز خرید
   • قابلیت تعریف نسخ چاپی
   • قابلیت ثبت و نگهداشت خودروهای حمل و مکان های تحویل بار
   • امکان تعریف تعرفه حمل کالا وفراخوانی آن درمشخصات حمل کالا
   • قابلیت ثبت اطلاعات کارپرداز و تعیین مبلغ تنخواه مربوطه
   • امکان ثبت و تعریف دسته های کالا جهت ثبت خرید دسته ای کالاها
   • امکان ثبت فروشنده به ازای هر مرکز خرید به صورت مجزا
   • قابلیت تعیین کد حساب کالا به صورت گروهی و یا تک تک کالا ها
   • قابلیت دسترسی مراکز خرید به هر یک از کاربران
   • قابلیت قطعی نمودن اطلاعات یک یا چند فروشنده به منظور جلوگیری از تغییر آن اطلاعات
   • امکان درج فاکتور بر اساس تاریخ
   • قابلیت صدور سند بر روش حسابداری دائمی
   • قابلیت صدور سند دوبل به ازای سیستم خرید و انبار
   • قابلیت خصوصی سازی کالاهای انبار در سیستم خرید
   • امکان ثبت دوره قیمت گذاری برای یک کالا براساس عوامل استاندارد کالا
   • قابلیت تفکیک فروشندگان به گروه های مختلف

 

  • اسناد :
   • قابلیت ثبت فاکتور خرید و برگشت از خرید با جزئیات اقلام، تخفیفات موردی و اضافات و کسور خرید
   • امکان ثبت بارنامه های خرید (مشخصات حمل) با کنترل خودرو راننده، مشخصات باسکول و جزئیات حمل
   • کنترل و ثبت اضافه/کسر حمل، هزینه حمل و حق توزین در ثبت هر بارنامه
   • امکان صدور اتوماتیک رسید انبار از هر فاکتور خرید با توجه به انبار مربوطه
   • امکان به روز رسانی فی کالا دررسید انبار براساس مشخصات حمل کالا یا فاکتور خرید
   • قابلیت صدور اتوماتیک حواله انبار به ازاء هر برگشت از خرید با توجه به انبار مربوطه
   • امکان ثبت فاکتور خرید خدمات و مدیریت مستقل آن از فاکتور خرید کالا
   • امکان به روز رسانی قیمت خرید درفاکتور خرید ویکسان سازی مبلغ واحد فاکتورها با کالای مشابه
   • ثبت انواع عملیات خرید، مراحل خرید، انواع ارز، اضافات و کسور، انواع شاخص و...
   • امکان ثبت مقدار دوم درفاکتور خرید و برگشت از خرید
   • امکان ثبت مقداراول و محاسبه مقدار دوم ازمقدار اول و بالعکس براساس نسبت تعیین شده در سیستم
   • صدور خودکار سند حسابداری مربوط به خرید و برگشت از خرید با رعایت الگوهای استاندارد
   • امکان ثبت شماره فاکتور فروشنده درفاکتور خرید و انجام عملیات جستجو براساس آن شماره
   • امکان ثبت ابعاد یک کالا (طول، عرض و تعداد) در فرم فاکتور و برگشت از خرید و نمایش حاصل ضرب ابعاد بعنوان مقدار کالا
   • امکان ثبت مشخصات حمل مستقل برای یک کالا
   • امکان ثبت آزمون به صورت گرفته درمورد یک کالا در مشخصات حمل مستقل آن کالا
   • امکان محاسبه فی کالادر مشخصات حمل مستقل آن کالا
   • امکان صدور فاکتور خرید از مشخصات حمل مستقل بصورت تکی یا گروهی
   • امکان بروز رسانی مقدار یک فاکتور از مشخصات حمل مستقل
   • امکان ورود و صدور مشخصات حمل

 

  • عملیات :
   • قابلیت صدور و ورود داده در سیستم جهت انتقال OFFLINE اسناد در سیستم با فرمت XML
   • قابلیت انتقال مانده حساب فروشندگان از یک سال مالی به شروع سال مالی بعد
   • امکان اضافه و کسر نمودن مبلغ واحد یک فاکتوریا چند فاکتور
   • امکان صدور گروهی رسید انبار از فاکتورهای خرید
   • امکان صدور سند حسابداری براساس کارپرداز به جای فروشنده و فراخوانی شماره تنخواه کارپراز

 

 • گزارشات :
  • امکان ثبت تعرفه تخلیه بار جهت حمل کالا ودریافت گزارشات جریمه تخلیه بار
  • ارائه صورتحساب دقیق عملکرد مالی فروشندگان با کنترل دریافت و پرداخت های خزانه داری
  • ارائه گزارشات مستقل آمار خرید کالا، آمار خرید از فروشندگان، دفاتر خرید و...
  • قابلیت ارائه گزارشات متنوع براساس مشخصات حمل خرید کالا
  • قابلیت تهیه گزارش ازمیزان ومبلغ خرید کارپردازها
  • ارئه گزارش گیری بر اساس تاریخ های میلادی و شمسی
  • ارایه خروجی گزارش دیکست ارزش افزوده
  • تهیه گزارش صورت حساب فروشندگان براساس آزمون های ثبت شده ی کالای مربوطه ویا براساس مشخصات حمل مستقل یک فروشنده
  • امکان تهیه یک گزارش کلی از اطلاعات فاکتورخرید، برگشت از خرید و فاکتور خدمات
نرم افزار خرید و حسابداری خریدنرم افزار خرید و حسابداری خریدنرم افزار خرید و حسابداری خریدنرم افزار خرید و حسابداری خریدنرم افزار خرید و حسابداری خریدنرم افزار خرید و حسابداری خرید
درخواست دمو   درخواست دمو