محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﮐﺎرﺑﺮی روزﻣﺮه آن ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺟﺪی در ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﮔﺮدش و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺴﺎب راﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت را اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺳﺎزد. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺳﺎده ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﻮان، ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی روز
 

 
 • ثبت و ویرایش اطلاعات چارت سازمانی, واحدها و سمت ها (ساختار سازمانی) و مدیریت آن
 • امکان تعیین سطوح دسترسی کاربران به سیستم بر اساس نظام مدیریتی و جایگاههای سازمانی مجموعه
 • امکان ثبت و مدیریت اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی طرف نامه نگاری
 • امکان ثبت کلیه مکاتبات و مراودات درون سازمانی از طریق سیستم و ثبت کلیه جزئیات لازم
 • تعیین سطح اهمیت و محرمانگی مکاتبات و کارها در سیستم و کنترل آنها
 • امکان زنجیرنمودن مکاتبات و پیگیری مسیر گردش کارها و مکاتبات در مجموعه
 • امکان ضمیمه نمودن انواع فایل های ممکن به نامه و ردوبدل آن درون مجموعه بر اساس اصول امنیتی
 • ثبت کلیه مکاتبات رسیده(نامه وارده) و مکاتبات برون سازمانی(نامه صادره) بر اساس جزئیات لازم
 • امکان مدیریت اسکن صفحات نامه با استفاده از ابزار قدرتمند اسکن و اتصال تصویر به نامه
 • امکان استفاده از قلم نوری جهت درج دستور اقدام و پاراف و گردش آن
 • امکان دریافت و ارسال اتوماتیک نامه های الکترونیکی در سیستم و مدیریت آن از طریق کارتابل
 • امکان دریافت اتوماتیک فکس در سیستم از طریق نرم افزارهای استاندارد و ارتباط با فکس مودم
 • ذخیره سازی ضمائم نامه ها اعم از متن و تصویر و ... در بانک اطلاعاتی جهت بالا بردن امنیت اطلاعات
 • امکان درج و ضمیمه نمودن متن نامه صادره و داخلی با استفاده از ابزار قدرتمند Microsoft Word
 • واسط کاربری(UI) زیبا با طراحی گرافیک مناسب
 • انجام تنظیمات شخصی در سیستم جهت راحتی کاربر در انجام امور
 • کنترل دقیق تاریخ و ساعت هر عملیات در سیستم جهت مدیریت روند اتوماسیون
 • استفاده از کارتابل شخصی قدرتمند و کامل برای هر شخص در سیستم و میزهای کار و پیگیری
 • کنترل گردش دستورات ارجاع, پاراف, نمودار گردش نامه, تاریخچه عملیات, لیست پاسخ های رسیده و ...
 • لیست تاریخچه نامه و کنترل دقیق گردش ارجاعات نامه جهت پیگیری روند و مکان فعلی نامه
 • بررسی نمودار چرخش نامه به صورت درختی و گرافیکی و امکان مشاهده وضعیت پاسخ گوئی نامه ها در نمودار
 • امکان بایگانی کارهای به اتمام رسیده و مدیریت قدرتمند بایگانی در سیستم
 • استفاده از آلارم (Received Notification) در سیستم جهت اطلاع کاربران از آیتم های جدید رسیده
 • استفاده از چرخه الکترونیک جهت تهیه پیش نویس کار و نامه صادره و امکان گردش اتوماتیک و آزاد پیش نویس ها
 • استفاده از سیستم پیام رسان(Local Chat) و امکان برقراری ارتباط On-Line و Off-Line
 • وجود بخش مدیریت دبیرخانه در سیستم جهت انجام عملیات متمرکز و سریع توسط کاربران دبیرخانه مرکزی
 • استفاده از مدیریت جستجوی قدرتمند(Search Engine) و امکان چاپ خروجی نتایج جستجو
 • دریافت گزارشات متنوع از سیستم جهت مدیریت گردش و روال اتوماسیون در مجموعه
 • ثبت جلسات و کنترل زمانی و مکانی تشکلیل جلسات و ارسال دعوت نامه برای مدعوین جلسه
 • ثبت صورت جلسات و ارسال ان جهت تایید کنندگان
 • مشاهده جلسات به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
 • استفاده از سررسید شخصی جهت ثبت فعالیت های روزانه و مشاهده سررسید فعالیت ها
 • استفاده از تابلو اعلانات و ثبت اطلاعیه های مهم جهت رویت کاربران سیستم
 • امکان برقراری ارتباط با پست الکترونیک و تبدیل ایمیل های دریافتی به نامه وارده یا داخلی
 • استفاده از بایگانی شخصی و یا برچسب ها جهت دسته بندی مکاتبات دریافتی و ارسالی
 • امکان گروهبندی افراد جهت تسریع در ارسال مکاتبات
 • امکان استفاده از متون و جملات پر استفاده در ارجاع و رونوشت نامه ها
 • امکان ارتباط با سیستم حقوق و دستمزد و مشاهده فیش های حقوقی هر ماه، مانده مرخصی و حکم کارگزینی
 • امکان اشتراک اسناد با کاربران دیگر و تعین موعد اتمام اشتراک
 • ثبت حق امضای کاربران در سیستم
 • ثبت جانشین و تفویض اختیارات با امکان تعیین مدت جانشینی
 • ثبت چرخه فرم های اداری و مالی و گردش اسناد بر اساس چرخه
 • ثبت اطلاعات اشخاص مراجعه کننده به سازمان و مدیریت ارباب رجوع
 • امکان دریافت فایل ECE و تبدیل آن به نامه وارده
 • امکان تبدیل نامه صادره به فایل ECE
 • امکان امحا نامه و ثبت علت امحای ان
 • ثبت شماره های رزرو جهت ثبت نامه های ثبت نشده
 • امکان تنظیم فرمت اندیکاتور به دلخواه
 • امکان ثبت قالب ها و سربرگ هر شرکت در سیستم جهت استفاده در تایپ نامه ها
 • ثبت تمام عملیات کاربران در سیستم
 • امکان ثبت چندین عنوان امضا برای یک پست و استفاده از انها در امضا نامه ها
 • امکان ارجاع گروهی نامه ها به چندین نفر
 • امکان گردش فرم های اداری چند امضایی در سیستم
 • امکان محدود کردن کاربران در ارسال مکاتبات به کاربران دیگر
 • امکان ارسال پیامک و پست الکترونیک جهت گیرندگان نامه
 • امکان ثبت و استفاده از قالب های شخصی جهت ثبت نامه ها
 • امکان کپی نامه های صادره و وارده
 • مشاهده گزارش از عملیاتی که توسط جانشین در سیستم انجام شده است
 • امکان ثبت چندین دبیرخانه در سیستم و مشخص کردن واحد های سازمانی و فرمت اندیکاتور آن
 • امکان حذف امضا از نامه صادره و برگشت آن به مرحله قبل از امضا و ویرایش محتوی نامه
اپلیکیشن اتوماسیون اداریاپلیکیشن اتوماسیون اداریاپلیکیشن اتوماسیون اداریاپلیکیشن اتوماسیون اداریاپلیکیشن اتوماسیون اداریاپلیکیشن اتوماسیون اداری