اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

در این  آموزش با اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات می باشند و اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات موضوع قانون مالیات های مستقیم نیستند آشنا می شویم.

اشخاص مشمول پرداخت مالیات