سوابق تحصیلی (از آخر به اول بر اساس اهمیت و اعتبار علمی)سوابق علمی و تخصصی (از آخر به اول بر اساس اهمیت و اعتبار علمی)سوابق کاری و اجرایی (از آخر به اول بر اساس اهمیت و اعتبار علمی)